Vergi Hukuku

  • Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin müvekkillerimize yol gösteririz. Onları temsil ederiz. Ortaya çıkan cezaların uzlaşmayla çözülmesini sağlarız.
  • Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet veririz.
  • Vergi planlaması konularında danışmanlık veririz. İç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek sunar, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılmasını sağlarız. İdareden özelge ve görüş alınması, tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvururuz. Son durumda da, vergi mahkemeleri ve Danıştay huzurunda dava açılması gibi hizmetleri aşama aşama müvekkillerimize sunar ve çözüm üretiriz.
  • Vergi davaları, mukteza sürecinde teknik destek verilmesi, vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı, uluslararası ve yurt içi vergi planlaması, vergisel yeniden yapılandırma, vergi incelemesi danışmanlığı, transfer fiyatlandırması, gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri konularını kapsamaktadır.
  • Vergi Hukuku bir hukuk dalı olarak aynı zamanda muhasebe ve finans konularını da kapsamaktadır. Vergi Hukuku Uzmanlarımız şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, vergi incelemelerinde ve transfer fiyatlandırmasında danışmanlık hizmeti vermektedir.
  • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel anlaşmaları da dikkate alarak, birleşme- devralma ve bölünme işlemleri sırasında şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması gibi hizmetleri de vermekteyiz.