Uzmanlık Alanlarımız

home-tabs
GAYRİMENKUL HUKUKU
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız. Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz. Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz. Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz. Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.
Devamı
home-tabs
TİCARET HUKUKU
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz sektörler: İlaç, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, enerji, reklam, medya, sigortacılık, gıda ile büyük çaplı gayrimenkul ve sanayi yatırımlarıdır. Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerini kaleme alırız. Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatını sağlarız. Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılmasını gerçekleştiririz. Şirketler ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması, kurumsal yönetim danışmanlığı, şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi ve günlük ticari işlemleri konularında danışmanlık hizmeti veririz.
Devamı
home-tabs
VERGİ HUKUKU
Kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, benzer diğer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları, resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet veririz.
Devamı
home-tabs
CEZA HUKUKU
Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz. Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz. Adaletin tesisi için uluslararası hukuk imkanları da dâhil olmak üzere her türlü yasal başvuru yollarını ivedilikle ve özenle kullanmaktayız.
Devamı
home-tabs
BORÇLAR HUKUKU
orçlar Kanunu genel hükümlerini içeren sözleşmeleri kaleme alır ve ifa ederiz. Haksız fiiller, sözleşmelerden kaynaklı veya haksız fiilden kaynaklı maddi manevi tazminat talepleri, sözleşmelerin iptali, sözleşmeden dönme, sorumluluklar, temerrüde düşme, borcun düşmesi, cari hesap, alacağın temliki, borcun nakli, malvarlığının veya işletmenin devri, işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi gibi konularda müvekkillerimize hukuki danışmanlık yaparız. Borçlar Kanununun Özel Hükümlerde düzenlenmiş olan taşınır ve taşınmaz satımı, trampa, bağışlama, kira, hasılat kirası, ariyet, ödünç, hizmet, istisna, yayım, vekalet, itibar mektubu ve itibar emri, tellallık, vekaletsiz iş görme, komisyon, ticari mümessiller ve ticari vekalet, havale, emanet, kefalet, kumar ve bahis, kaydıhayat ile irad, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, adi şirket ve diğer tüm kanunlarda yer alan sözleşme konularında hukuki danışmanlık ve anlaşmazlıkların çözümü yoğun olarak çalıştığımız konulardır.
Devamı
home-tabs
İŞ HUKUKU
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız. Birimin sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde hukuki danışmanlık hizmeti veririz. İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir. İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluruz. İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerini hızla revize eder, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırırız.
Devamı

İCRA VE İFLAS HUKUKU
Finans, kredi ve leasing kuruluşlarından alınacak kredi veya leasingler ile ilgili olarak sözleşmelerin düzenlenmesi, akdedilmesi, sözleşme gereği teminatların sunulması, ipotek tesis edilmesi, Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü, yasal takibi, icra takibi, Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanlarının korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılması İflas takibi
Devamı
home-tabs
İDARE HUKUKU
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak ve hukukun genel ilkelerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. İdarenin yaptırım gücü ağır sonuçlara ve telafisi güç zararlara neden olabilmektedir. Bireylerin İdare karşısında hukuk ilkeler çerçevesinde korunması en önemli önceliğimizdir. Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız otoritelerin yaptıkları işlemlere karşı idari başvurularda bulunuruz. Bu başvurular için tüm gerekli takibi yaparız. İdari başvurumuzun arzu edilen şekilde neticelenmemesi durumunda, idare mahkemeleri nezdinde iptalini isteriz. Davanın takibini ve sonuçlandırılmasını gerçekleştiririz.
Devamı
home-tabs
SPOR HUKUKU
Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri, turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerini titiz bir şekilde kaleme alır, tanzim ve müzakere ederiz. Sporcuların lisans alması ve transfer süreçlerini aşama aşama yönetiriz. Sportif faaliyetler sektöründe yöneticilere yönelik eğitimler ve seminerler düzenleriz. Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti veririz.
Devamı